بادآمدوگل برسرمی خواران ریخت
یارآمدومی درقدح یاران ریخت
آن عنبرتررونق عطاران برد
وان نرگس مست خون هوشیاران ریخت.(قاانی)