کاریزک ناگهانی

در خراسان رضوی، شهرستان زاوه
جمعیت: 2821 نفر

نشانی و آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان  زاوه، دهستان زاوه،  کاریزک ناگهانی