آیت الله کوهستانی :

 من حرف بیهوده زدن را
کمتر از غذای حرام نمیدانم .
مگر راهی غیر از خدا هست؟