روانپزشک دکتر طارق علی الحبیب می گوید:

فرزندت خیلی دروغ میگه!
زیرا خیلی بهش گیر میدی.

فرزندت اعتماد بنفس نداره!


زیرا تشویقش نمی کنی.

فرزندت کم حرفه!
زیرا باهاش حرف نمیزنی.

فرزندت دزدی میکنه!
زیرا بذل و بخشش رو بهش نمی آموزی.

فرزندت ترسوست!
زیرا همیشه طرفداریشو میکنی.

فرزندت به دیگران احترام نمیزاره!
زیرا صدات رو واسش پایین نمی آری.

فرزندت همیشه عصبیه!
زیرا ازش تعریف نمیکنی.

فرزندت بخیله!
زیرا باهاش همکاری نمیکنی.

فرزندت به دیگران پرخاش میکنه!
زیرا تو خشن و سختگیری.

فرزندت ضعیفه!
زیرا همیشه تهدیدش میکنی.

فرزندت داد و فریاد میکنه!
زیرا بهش اهمیت نمیدی.

فرزندت ناراحتت میکنه!
زیرا بغلش نمی کنی و نمی بوسیش.

فرزندت ازت فرمان نمی بره!
زیرا درخواستات بیش از حده.

فرزندت گوشه گیره!
زیرا همیشه مشغولی.(مشغول کارهای خودت)

نمود این رفتارها در بزرگسالی بسیار خطرناک و غیر قابل درمانند.