بلاها ماءمور رجوع ما به پروردگار است

مرحوم شهید دستغیب مى فرماید:
روایت است که مى فرماید: وقتى که بلائى آمد ((یا بلاى عمومى مثل وبا طاعون ، با بالاى شخصى مثل فقر، مرض)) اگر مى خواهید بدانید بلا طول مى کشد یا نه ، ببینید حال التجاء و زارى دارید یا نه اگر هست که بلا زود بر طرف مى شود.
این بلاهائى که به ما توجه مى شوند ماءمور رجوع ما به پروردگارند، یکى از مصالح بلا همین است که خدا را بخوانیم ، اما جان فداى کسى که منتظر بلا نباشد، بلکه خودش متوجه رب العالمین شود، پس از استجاب دعا هم باز در خانه خدا را رها نکند، البته مصلحت باشد حاجت روا خواهد شد.

/ 0 نظر / 8 بازدید